#11 1966

 

1 1956 family, France lookalike 2.50

1w2 1956 window label, 500f 7.00

2 1957 children, France lookalike 2.00

3 1958 shaking hands, France lookalike 1.00

3w3 1958 window label, 1000f 8.00

4 1959 open book, France lookalike 1.00

4w1 1959 window label, 300f 4.00

4w2 1959 window label, 500f 6.00

4w3 1959 window label, 1000f 8.00

5 1960 speaker, France lookalike .60

5w2 1960 window label, 5nf 6.00

5w3 1960 window label, 10nf 8.00

6 1961 nurse and patient, France lookalike .60

6w2 1961 window label, 5nf 6.00

7 1962 speaker, France lookalike .60

7w1 1962 window label, 3nf 4.00

7w2 1962 window label, 5nf 6.00

8 1963 TV antenna, France lookalike .40

8w1 1963 window label, 3f 4.00

9 1964 chest x-ray, France lookalike .40

10 1965 men pushing, France lookalike .40

10w2 1965 window label, 5f 6.00

10w3 1965 window label, 10f 8.00

11 1966 children, strip of 5, France lookalike 1.70

11w2 1966 window label, 5f 6.00

11w3 1966 window label, 10f 8.00

12 1967 mountain climbing, France lookalike .60

12w1 1967 window label, 5f 4.00

13 1968 girl and flowers .60

13w2 1968 window label, 5f 6.00

14 1969 sea shore, France lookalike .60

15 1970 boy in woods, France lookalike .60

16 1971 girl and flowers vs. factory, France lookalike .60

17 1972 girl and giant flower, France lookalike .60

18 1973 boy blowing trumpet, France lookalike .60

20w1 1975 window label, 5f 8.00

21w1 1976 window label, 2f 1.50

21w2 1976 window label, 5f 2.50

21w3 1976 window label, 10f 4.00

21w4 1976 window label, 20f 7.50

22w1 1977 window label, 2f 1.50

23w2 1978 window label, 5f 2.50

23w3 1978 window label, 10f 5.00

24w1 1979 set of 5 diff window labels, 3f each 7.50

24w2 1979 window label, 5f 2.50

24w3 1979 window label, 10f 5.00

25w1 1980 set of 5 diff window labels, 3f each 7.50

25w2 1980 window label, 5f 2.50

25w3 1980 window label, 10f 5.00

27w2 1982 window label, 20f 5.00